Stadgar för Rättviks Spelmanslag

Stadgarna antagna 2006

§1.

Rättviks Spelmanslag utgör en sammanslutning av spelmän som har till uppgift att bevara och utveckla den gamla allmogemusiken inom främst Rättviks kommun.

 §2.

Spelmanslagets målsättning:

 1. stärka samhörigheten mellan spelmän,
 2. levandegöra äldre och nyare låtar,
 3. låta de gamla spelmännen inspirera de ungas håg och intresse för våra folkliga instrument, i första hand fiolen,
 4. Ordna möjligheter för spelmän att träffas och spela låtar samt för publik att möta låtar och spelmän,
 5. söka samarbete med andra sammanslutningar inom eller utom socknen, vilkas strävanden gå i samma riktning som spelmanslagets och
 6. i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja spelmanslagets syften.

 §3.

Medlemskap i spelmanslaget kan vinnas av spelmän efter anmälan därom till styrelsen.

Styrelsen kan även inbjuda till medlemskap, där detta kan vara gagneligt för spelmanslagets verksamhet.

Medlem, som motarbetar spelmanslaget, kan uteslutas ur detsamma.

Medlem, som resterar längre tid än ett år för beslutad årsavgift, anses ha utträtt ur laget.

 §4.

Den årliga medlemsavgiften bestämmes på styrelsens förslag av årsmötet.

 §5.

Ordinarie årssammanträde hålles före november månads ingång å tid och plats, som styrelsen bestämmer.

På årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
 2. styrelse- och revisionsberättelserna,
 3. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
 4. val av valberedning och dokumentationsgrupp
 5. av revisorer jämte två suppleanter,
 6. ärende, som framlagts av styrelsen eller väckts av medlem helst före men även under sammanträdet.

Extra sammanträde hålles, då styrelsen finner nödigt eller minst fem medlemmar därom gjort framställning till styrelsen.

Kallelse till sammanträde utfärdas av styrelsen senast en månad före mötet genom tillkännagivande på repetitioner och på vår hemsida.

Vid sammanträdena har varje medlem en röst. Rösträtt kan överlåtas genom fullmakt. Ingen före talan på grund av flera fullmakter än en.

Vid omröstning gäller enkel röstmajoritet. Falla rösterna lika, har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör.

 §6.

Spelmanslagets angelägenheter handhavas av en styrelse om fem personer, ordförande vald för ett år, övriga valda för två år.

Styrelsen är beslutsför, om ordförande eller vice ordförande samt två ledamöter äro tillstädes och om beslutet ense.

Vid omröstning gäller enkel röstmajoritet. Falla rösterna lika, har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst tre ledamöter av styrelsen begära sammanträde, sammankallar ordföranden sådant.

 §7.

Spelmanslagets räkenskaper, som avslutas för verksamhetsår, skola tillhandahållas revisorerna minst fjorton dagar före årsmötet. Därvid lämnar styrelsen också sina protokoll till granskning.

Revisorerna, som till antalet äro två skola till årsmötet avge berättelse, vari de bör till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Firmatecknare för Rättviks Spelmanslag är ordförande och kassör.

 §8.

Ersättning för resor eller utfört arbete för spelmanslagets räkning bestämmes av styrelsen.

 §9.

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller andra medlemmar, i sistnämnda fall i den ordning, som föreskrivs i §5.

 §10.

Upplösning av spelmanslaget skall beslutas vid två medlemsmöten med två tredjedelars majoritet vid båda.

Om spelmanslaget upplöses, skola dess samlingar och tillgångar överlämnas till Dalarnas Spelmansförbund som förvaltar och förvarar dem. Spelmansförbundet äger rätt att överlämna dem till annan organisation, som under betryggande former återupptager spelmanslagets verksamhet.

                                                                                                    


Välkommen

Är du nyfiken på folkmusik eller vill vara med och spela med Rättviks spelmanslag? Rättviks spelmanslag tränar på tisdagar kl. 19.00-21.00 i Folkmusikens hus, Rättvik. Välkommen!

Facebook

 

Länkar

E-post:  
rattviksspelmanslag@gmail.com